Studia za granicą

Koordynator programu Erasmus w Instytucie Języków i Literatur Romańskich dr Agata Lewandowska

Erasmus+ w Instytucie Języków i Literatur Romańskich

1. Program Erasmus+ jest obsługiwany przez różne osoby z naszego Wydziału. Właściwe rozeznanie podziału kompetencji skróci czas załatwiania Twojej sprawy.
* W związku z rekrutacją, zatwierdzeniem programu zajęć (OLA) w systemie USOSweb oraz podpisaniem wstępnej wersji ekwiwalencji przed wyjazdem skontaktuj się z instytutowym koordynatorem programu.
* W celu podpisania umowy, podania numeru konta walutowego, innych spraw administracyjnych i rozliczenia wyjazdu po powrocie kontaktuj się z wydziałową koordynatorką programu:
mgr Magdalena Ratajczak, pok. 101B, erasmusneo@amu.edu.pl.
*  W sprawie zatwierdzenia karty ekwiwalencji po powrocie kontaktuj się z Zastępcą Dyrektora IJiLR
prof. UAM dr hab. Tomasz Klimkowskim, pok. 511A, st.ifrom@amu.edu.pl.

2. Układając program studiów pamiętaj, że podczas Twojego pobytu na stypendium uczelnia goszcząca zobowiązana jest umożliwić Tobie udział w zajęciach za minimum 30 punktów ECTS w semestrze.

3. Wypełniając EWP LA (Erasmus Without Paper Learning Agreement) w systemie USOSweb koniecznie uzupełnij informację o liczbie punktów ECTS do zdobycia za dane zajęcia. Nazwy zajęć wpisuj w języku wykładowym.

4. Układając program zajęć, zwróć uwagę na to, jakie przedmioty będziesz musiał/a zaliczyć po powrocie (przedmioty dla których nie udało się znaleźć ekwiwalentów). Zarejestruj się na te zajęcia w systemie USOSweb, gdy tylko będzie to możliwe i skontaktuj się z wykładowcą/wykładowczynią, aby uzgodnić tryb pracy oraz warunki i termin zaliczenia. Nie rejestruj się na przedmioty, dla których masz ustalone ekwiwalenty.

5. Jeśli w semestrze, który zaliczasz za granicą, wyznaczony jest egzamin z praktycznej znajomości języka kierunkowego, będziesz zobowiązany/a, aby go zdać (w terminie wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną). Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest posiadanie udokumentowanych zaliczeń z przedmiotów stanowiących ekwiwalenty dla kursów PNJ i ewentualnych komponentów PNJ przeznaczonych do zaliczenia na UAM po powrocie ze stypendium.

6. Jeśli zdarzy się tak, że nie zaliczysz przedmiotu na uczelni goszczącej i nie poprawisz wyniku w tamtejszej sesji poprawkowej, przedmiot z Twojego programu studiów dla którego tamten kurs stanowił ekwiwalent pozostanie niezaliczony. Dalszy tok studiów będzie możliwy według zasad określonych w regulaminie studiów dla takich sytuacji (powtarzanie roku, zaliczenie warunkowe) w zależności od przedmiotu i sytuacji danego studenta. Specjalne rozwiązania mogą zostać przyjęte w przypadku kursów należących do bloku PNJ.

7. Aby rozliczyć się z wyjazdu po powrocie, dostarcz do wydziałowego biura programu (101B) następujące dokumenty: wydrukowane i podpisane przez zagranicznego koordynatora LA (tylko jeśli uczelnia goszcząca nie obsługuje dokumentów online), kartę pobytu z uzupełnionymi datami, transkrypt ocen, tabelę ekwiwalentów podpisaną przez zastępcę dyrektora ds. dydaktycznych i dziekana oraz ankietę.

8. W ramach programu Erasmus+ dysponujesz kapitałem 12 miesięcy stypendium na każdym etapie studiów (licencjat, magisterium, doktorat). Oznacza to, że zarówno na studiach licencjackich jak i magisterskich możesz wyjechać na dwa semestry. Pobyty dwusemestralne możliwe są tylko tam, gdzie na to pozwala umowa międzyuczelniana i dotyczą tylko tego samego roku akademickiego, czyli semestru zimowego i letniego w ciągłości.

9. Ze względów językowych i organizacyjnych, IJiLR zachęca do wyboru następujących terminów wyjazdów jednosemestralnych:
- Drugi rok studiów licencjackich i pierwszy rok studiów magisterskich: semestr letni.
- Trzeci rok studiów licencjackich i drugi rok studiów magisterskich: semestr zimowy.

10. Wszelkie zmiany w ustalonym przed wyjazdem programie studiów (LA) należy konieczne uzgodnić z koordynatorem instytutowym i uzyskać dla nich akceptację. W przeciwnym razie należy liczyć się z koniecznością zaliczenia wszystkich lub niektórych przedmiotów na UAM po powrocie ze stypendium.

11. Rekrutacja na praktyki: w ustalonym w regulaminie rekrutacji praktyk terminie przynieś wymagane dokumenty do koordynatora instytutowego (wypełniony formularz kwalifikacyjny oraz Learning Agreement for Traineeships podpisany przez pracodawcę).

Dokumenty i formularze do pobrania  Intranet Wydziału Neofilologii UAM

Przewodnik dla studentówObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Przewodnik dla studentów (468.6 KB)
Lista uczelni zagranicznychObowiązujący
Pobierz Lista uczelni zagranicznych ()