Rozliczenie stypendium Erasmus

Dokumenty/formalności potrzebne do rozliczenia stypendium Erasmusa:
* Zaraz po powrocie przedstaw koordynatorowi wydziałowemu wypełnione zaświadczenie o Twoim pobycie na stypendium (Confirmation of Erasmus Study Period).
* Upewnij się, że w USOSwebie ostateczna wersja EWP LA została zatwierdzona przez uczelnię goszczącą i koordynatorkę instytutową.
* Aby uzyskać zaliczenia, prześlij na adres prof. UAM dra hab. Tomasz Klimkowskiego, Zastępcy Dyrektora ds. studenckich (st.ifrom@amu.edu.pl), następujące dokumenty:
Transcript of Records, 
- ostateczną wersję tabeli ekwiwalentów (uzgodnioną z koordynatorką instytutową przed wyjazdem lub po przyjeździe na miejsce),
- kartę ekwiwalencji (koniecznie w formacie Word) wypełnioną w oparciu o wymienione wyżej 2 dokumenty zgodnie z załączonym poniżej przelicznikiem ocen i aktualnym programem studiów dostępnym na stronie Instytutu (nazwy przedmiotów, punkty ECTS).
* Po zatwierdzeniu karty ekwiwalencji przez prof. Tomasza Klimkowskiego przekazujesz ją do BOS, aby uzyskać akceptację prodziekana ds. studenckich. Kopię zatwierdzonej przez prodziekana karty ekwiwalencji przekazujesz do koordynatora wydziałowego Erasmusa oraz do swojego instytutu, w celu wpisania ocen do USOSa.
* Jednym z warunków rozliczenia się ze stypendium jest także wypełnienie elektronicznej ankiety studenta, oceniającej Twój pobyt zagraniczny (link do ankiety będzie przesłany na Twój adres umail)

Erasmus przelicznik ocen WNObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Erasmus przelicznik ocen WN (104.6 KB)
Karta ekwiwalencji dla stypendystówObowiązujący
DOCX
Pobierz DOCX Karta ekwiwalencji dla stypendystów (26.4 KB)